فارسی| En امروز : 26 شهریور 1400
آذری جهرمی: ساخت ماهواره مشترک در دستور کار اپسکو قرار گیرد